Rejestrowanie Cookie

Wykryto, że twoja przeglħdarka nie obs³uguje plików cookies, albo ma tħ opcjê zablokowanħ.
Bezpieczeñstwo Cookie
Akceptowanie plików cookie musi byĉ odblokowane aby kupowaĉ w tym sklepie - spowodowane jest to wymogami bezpieczeñstwa i ochrony prywatnoĥci zwiħzanymi z wizytħ na naszej stronie
Aby kontynuowaĉ zakupy zalecamy odblokowanie cookies w przeglħdarce.
Aby to uczyniĉ w programie Internet Explorer wystarczy postêpowaĉ zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. Wybierz z górnego menu Narzêdzia i dalej Opcje Internetowe...
  2. Kliknij na zak³adkê Zabezpieczenia, a nastêpnie ustaw poziom zabezpieczeñ na ĥredni
Przyjeliĥmy taki poziom bezpieczeñstwa jako wystarczajħcy i z góry przepraszamy za wszelkie niedogodnoĥci.
Skontaktuj siê z w³aĥcicielem sklepu jeżeli bêdziesz mieĉ jakiekolwiek pytania w tej sprawie.